Prijedor - Majora Milana Tepića bb - Tel. +387 52 212 000, 080 05 12 00

Korisnik se obavezuje da :

a) u Internet mrežu neće slati i distribuirati materijale, koji bi na bilo koji način vodili do kriminalnih djela, ili su u neskladu sa lokalnim ili međunarodnim zakonodavstvom, isto tako neće namjerno slati i distribuirati programske pakete koji sadržavaju virus,

b) Neće upotrebljavati Internet mrežu za napade ili upade u računare, računarske mreže i sisteme

c) Poštuje autorska prava i intelektualno vlasništvo

d) Neće slati elektronsku poštu reklamnog, lančanog ili nekog drugog sadržaja na poštanske liste (mailing liste) ili u konferencijske sisteme naslovljenih koji nisu to ekspilicitno dozvolili

e) Ukoliko korisnik nezavisno od tri puta pisanog upozorenja jos uvijek krši navedene obaveze, davaoc usluge moze odmah prekinuti nuđenje usluga po ovom Ugovoru, nezavisno od ostalih tačaka Ugovora

Pored navedenog, primjenjuju se i koriste pravila navedena u sledecim dokumentima:

1) Opsti uslovi poslovanja

2) Cjenovnik

3) Zahtijev za zasnivanje pretplatnickog odnosa

4) Primjerak ugovora

5) Izjava o politici privatnosti